BYFLY Server

Speedtest server provided by BYFLY in Vitebsk, Belarus

Server ID
5671
Location
Vitebsk, Belarus
Provider
BYFLY
Latitude
55.1833
Longitude
30.1667
Server Host
www.speedtest.vitebsk.by:8080
URL
http://www.speedtest.vitebsk.by:8080/speedtest/upload.php


How to use speedtest-cli to Vitebsk [BYFLY]

wget https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
chmod +x speedtest.py
python speedtest.py  [check speedtest without specifying a server]
python speedtest.py --server 5671